English (United Kingdom)Polish (Poland)

Auditing

Audyt – opracowanie, określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt wskazuje rozwiązanie optymalne. Określa możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz określa opłacalność inwestycji.

Wysokość premii termomodernizacyjnej może wynieść do 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na inwestycję. W wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można:
- ocieplić ściany oraz dach
- wymienić okna oraz drzwi
- zmodernizować instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia
- zainstalować odnawialne źródło energii
- zmodernizować lokalne źródło ciepła oraz sieć ciepłowniczą

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, warunkiem niezbędnym do uzyskania premii termomodernizacyjnej/remontowej jest uzyskanie audytu energetycznego/remontowego modernizowanego budynku.

Etapy pozyskania premii termomodernizacyjnej:

  1. Podjęcie przez Inwestora decyzji o realizacji inwestycji termomodernizacyjnej
  2. Poinformowanie audytora o zamierzonej inwestycji
  3. Wstępna ocena inwestycji przez audytora - sporządzenie audytu wstępnego
  4. Wykonanie audytu szczegółowego
  5. Wybór banku kredytującego oraz zawarcie wstępnej umowy przez Inwestora
  6. Bank kredytujący przesyła wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
  7. Weryfikacja audytu przez BGK
  8. Powiadomienie Inwestora oraz banku kredytującego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej
  9. Zrealizowanie inwestycji
  10. Przekazanie przez BGK premii termomodernizacyjnej do banku kredytującego

O premię termomodernizacyjną może się ubiegać właściciel lub zarządca:
- budynków lub bloków mieszkalnych (spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej)
- lokalnej sieci ciepłowniczej
- lokalnego źródła ciepła (kotłowni)
- domu jednorodzinnego
- budynku użyteczności publicznej
- budynku zbiorowego zamieszkania – domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy emerytów i rencistów, domy dla bezdomnych, plebanie, domy zakonne, klasztory oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.

O dotację nie mogą się ubiegać jednostki samorządowe i budżetowe.

Wycena audytu:
Zakres opracowania audytu obejmuje termomodernizację bryły budynku, instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Wycena modernizacji instalacji klimatyzacyjnej oraz oświetlenia jest wykonywana indywidualnie w zależności od stopnia złożoności zagadnienia.

Audyt wykonywany jest zawsze w dwóch etapach:
- audyt wstępny
- audyt szczegółowy.

Audyt wstępny – decyduje o wykonaniu lub nie audytu szczegółowego. Może być wykonany na podstawie rozmów z inwestorem, oględzin obiektu, przeglądu dokumentacji technicznej budynku. Audyt określa:
- szacunkowy koszt inwestycji oraz wielkość premii termomodernizacyjnej – decyzja Inwestora o kontynuacji przedsięwzięcia
- czy inwestycja z pewnością będzie opłacalna – wykonanie audytu szczegółowego
- czy inwestycja z pewnością nie będzie opłacalna
- w przypadku gdy audyt wstępny nie daje jednoznacznej odpowiedzi o opłacalności inwestycji należy wykonać audyt szczegółowy

Metody wyceny audytów:
I - w oparciu o stopień skomplikowania budynków
II - w oparciu o wielkość wyliczonych w audycie kosztów termomodernizacji
Wybór metody zależny jest od Inwestora.

Wycena audytu w zależności od metody wyceny:

Grupa Rodzaj budynku Metoda I Metoda II Dodatki do cen obowiązujące w metodzie I i II
Cena audytu wstępnego
PLN brutto
Cena audytu szczegółowego
PLN brutto
Cena audytu wstępnego
PLN brutto
Cena audytu szczegółowego % kosztów termomodernizacji
Grupa I budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze i w zabudowie szeregowej bezpłatny 1.000 – 1.800 bezpłatny 4 – 6 - brak dokumentacji technicznej budynku zwiększa cenę audytu o 10 – 35%

- liczba wariantów paliwowych – dotyczy grupy III i IV z modernizacją kotłowni – rozpatrzenie każdego wariantu zmiany paliwa w źródle ciepła zwiększa cenę audytu o 10%
Grupa II budynki wielorodzinne, internaty, hotele, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły, kubaturze do 8.000 m3, bez modernizacji kotłowni 100 – 300 2.000 – 3.500 bezpłatny 4 - 6
Grupa III 1. szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8.000 m3

2. budynki zaliczone do grupy II z modernizacją kotłowni
od 450 od 4.000 bezpłatny 2 - 4
Grupa IV budynki zaliczone do grupy III 1. z modernizacją kotłowni od 1.100* od 5.000* bezpłatny 2 - 4

*Ceny audytów z grupy IV ze względu na ogromne zróżnicowanie budynków mogą znacznie odbiegać od wartości minimalnej.

 

Certyfikacja energetyczna (świadectwo energetyczne)

Certyfikat energetyczny – dokument charakteryzujący budynek, lokal mieszkalny lub część budynku stanowiącą samodzielną funkcję, pod względem energetycznym. Określa m.in. zapotrzebowanie na ciepło, sprawność instalacji grzewczej oraz wskaźnik EP – roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.
Certyfikacja energetyczna została wymuszona przez Unię Europejską. System ma na celu zmniejszenie zużycia energii przez sektor komunalny. Ma tym samym zwiększać świadomość ludzi oraz inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii, a tym samym dbania o środowisko.
W Polsce system świadectw energetycznych rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009 roku i zobowiązuje on aby każdy nowo powstały budynek, odsprzedawany lub wynajmowany posiadał certyfikat energetyczny.
Świadectwo energetyczne powinien przedstawić kupującemu lub wynajmującemu właściciel, a całego obowiązku wg ustawodawcy ma dopilnować notariusz. Jednakże w ustawie nie przewidziano sankcji karnych za nie dopełnienie tego obowiązku. Z drugiej strony rosnące wymagania w budownictwie oraz rosnąca świadomość ekologiczna czynią z nieruchomości z certyfikatami, bardziej atrakcyjne dla potencjalnych klientów. Myśl ekologiczna oznacza nie tylko ochronę środowiska, ale także mniejsze koszty eksploatacyjne.

Nieruchomości, dla których wymagane są certyfikaty energetyczne:
- mieszkania
- domy jedno- i wielorodzinne, bloki
- szkoły, urzędy
- dworce, lotniska, muzea

Nieruchomości zwolnione z posiadania świadectw energetycznych:
- zabytki
- miejsca kultu i działalności religijnej
- przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 2 lata
- niemieszkalne służące gospodarce rolnej
- przemysłowe i gospodarcze o niskim zapotrzebowaniu na energię
- mieszkalne, przeznaczone do okresowego użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
- wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

Wycena certyfikatu energetycznego

Grupa Rodzaj budynku Cena certyfikatu energetycznego
PLN brutto
Dodatki do cen
Grupa I mieszkania w budynkach wielorodzinnych od 200 - braki w dokumentacji technicznej budynku zwiększają cenę certyfikatu o 10 – 50%

- w przypadku nieznanych przekrojów przegród budowlanych Inwestor pokrywa w całości wykonanie niezbędnych odkrywek
Grupa II budynki jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze lub w zabudowie szeregowej, części budynków stanowiące samodzielną funkcję do 150 m2 - od 300
od 150 do 200 m2 - od 400
Grupa III budynki wielorodzinne, nie wyposażone w instalację chłodzenia o niezbyt skomplikowanym kształcie bryły i kubaturze do 8.000 m3 od 850
Grupa IV 1. budynki z grupy III o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 8.000 m3

2. budynki zaliczone do grupy III z własnym konwencjonalnym źródłem ciepła
od 1.600*
Grupa V budynki z grupy IV 1. lecz z niekonwencjonalnym źródłem ciepła (np. pompa ciepła, kolektory słoneczne itp.) od 2.000*

*Ceny certyfikatów z grupy IV i V ze względu na ogromne zróżnicowanie budynków mogą znacznie odbiegać od wartości minimalnej.
Ujęcie w certyfikacie instalacji chłodzenia oraz oświetlenia jest wyceniane indywidualnie w zależności od stopnia złożoności zagadnienia.

Certyfikat energetyczny ważny jest 10 lat.